ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   JALOSTUS & KASVATUS   |   TERVEYS   |   PENTUVÄLITYS   |   LINKIT


SÄÄNNÖT

Kultaistennoutajien kasvattajat - Finnish Golden Breeders ry:n säännöt (rek.nro 214.087)
(säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta 12.1.2015 yhdistyksen virallisiksi säännöiksi)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kultaistennoutajien kasvattajat - Finnish Golden Breeders ry. Nimestä voidaan epävirallisesti käyttää lyhennystä FGB. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.


2. Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on kasvattajien yhteistyötä edistämällä ja hyvän kenneltavan mukaista kasvattamista tukemalla myötävaikuttaa kultaisennoutajan säilymiseen ja kehittämiseen rotumääritelmän mukaisena. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii kasvattajien yhdyssiteenä sekä neuvoo ja kouluttaa. Yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja sekä julkaista omaa tiedotuslehteä ja muita painotuotteita.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä niihin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin, joihin kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä toimintansa kannalta tarpeellisiin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi mahdollisesti tarvittavan luvan hankittuaan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4. Jäsenet
Äänioikeutettuja jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.


Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jolla on
 • kennelnimi ja
 • joka on kasvattanut vähintään kaksi kultaisennoutajan pentuetta tai
 • joka omalla toiminnallaan on ansiokkaasi vaikuttanut kultastennoutajien kasvatukseen Suomessa.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva 18 vuotta täyttänyt perheenjäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua jäsen, joka
 • on erityisen huomattavalla tavalla edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa tai
 • muuten ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi
Ainaisjäsenyyden saa varsinainen jäsen, joka on
 • ollut kaksikymmentä (20) vuotta yhdistyksen jäsen tai
 • maksanut kaksikymmenkertaisen (20) varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kerralla.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi painavista syistä hyväksyä jäseneksi henkilön, joka ei täytä kaikkia jäsenyyden edellytyksiä tai jonka jäsenyydelle on olemassa jäljempänä tarkoitettu este.


Varsinaiset jäsenet sekä perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus 3/4 äänten enemmistöllä.

Jäseneksi hakevalla on oltava puolto vähintään kahdelta varsinaiselta jäseneltä.

Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous 3/4 -enemmistöllä annetuista äänistä.


Jäsenyyden esteet
 • tuomio eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta
 • yhdistyksen toiminnan huomattava vahingoittaminen
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen ja yhdistyksen kokous hallituksen jäsenen, jos jäsen

 • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
 • on jättänyt täyttämättä muut velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 • on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta
Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi.
Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Hallituksen päätös jäsenen erottamisesta ja yhdistyksen kokouksen päätös hallituksen jäsenensesta edellyttää 3/4 äänten enemmistöä ja astuu voimaan välittömästi.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksun palautukseen.


6. Liittymis- ja jäsenmaksut
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden päättää syyskokous. Kunnia- ja ainaisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa on kerrallaan kolme (3) hallituksen jäsentä. Ensimmäisen kokonaisen hallituskauden jälkeen erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla. Loput kolme (3) jäsentä ovat erovuorossa vuoden 2017 lopussa.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai kuolee kesken hallituskauden, valitaan hänen tilalleen seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevan hallituskauden ajaksi. Jos hallituksen jäsenten määrä on puheenjohtaja mukaan lukien vähemmän kuin viisi (5) henkilöä, on kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous 60 vuorokauden sisällä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolisia.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) muun jäsenen ollessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Päätökset jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta tehdään kuitenkin 3/4 äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kutsu on esitettävä kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksiin voidaan kutsua myös toimikuntien puheenjohtajia ja muita toimihenkilöitä. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


8. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus/ tilintarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään kuukausi (1) ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Kokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi (1) ääni minkä lisäksi hän voi valtakirjalla edustaa yhtä (1) äänioikeutettua, poissa olevaa jäsentä. Kannatusjäsenellä tai (yhteisön kyseessä ollen) tämän edustajalla on ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on julkaistava kokouskutsu yhdistyksen internetsivuilla ja mahdollisesti yhdistyksen toimittamassa julkaisussa vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu toimitetaan vähintään (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen äänioikeutetuille jäsenille sähköpostitse.

12. Varsinaiset kokoukset
12.1 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • tarkastetaan valtakirjat
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilnpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat ja yhdistyslain 24§ huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
 • käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

12.2 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • tarkastetaan valtakirjat
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroistan tilalle
 • valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tai varatilintarkastajaa
 • päätetään hallituksen avuksi perustettavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat
 • valitaan edustajat mahdollisiin muihin yhdistyksiin
 • käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat ja yhdistyslain 24§ huomioon ottaen kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
 • käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokousessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistystä ei kuitenkaan voida purkaa jos vähintään seitsemän (7) jäsentä haluaa jatkaa näiden sääntöjen edellyttämää toimintaa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, saa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto Ry sen jäljellä olevat varat käytettäväksi eläinsuojelutoimintaan.

14. Muilta osin noudatettakoon yhdistyslakia.